Школски одбор

PRETRAGA
Поделите ову страну:

Орган управљања Школе

Дужности школског одбора:

-доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
-доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
-утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
-доноси финансијски план установе, у складу са законом;
-усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
-расписује конкурс и бира директора;
-разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
-доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
-одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
-обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Чланови Школског одбора Земунске гимназије:

РБ.
Име и презиме
Занимање
Својство
1)
мр Валентина Вукмировић Стефановић
професор српског језика
Председник Школског одбора
2)
Божидар Јелисавац
техничар компјутерског конструисања
Заменик председника Школског одбора
3)
Слободан Јанковић
Мастер економиста
Члан Школског одбора
4)
Милош Антонић
дипломирани инжењер електротехнике
Члан Школског одбора
5)
Зорана Цветковић
дипломирани машински инжењер
Члан Школског одбора
6)
Нада Митровић Узелац
професор српског језика и књижевности
Члан Школског одбора
7)
Љупка Познанић
дипломирани економиста
Члан Школског одбора
8)
Биљана Стојичић
професор физике
Члан Школског одбора
9)
Јелена Манојловић
професор немачког језика
Члан Школског одбора


Мандат Школског одбора траје 4 године, почев од од 23.07.2018. године.

© Земунска гимназија - Сва права задржана. Израда сајта: КИО д.о.о.